Presentació

Aquesta guia tracta sobre el llibre Autobiografia de l’home invisible [el llibre gris], una novel·la breu de l’escriptor Joan Balart Cerdán, publicada per Editorial Neopàtria (una editorial valenciana, especialitzada en poesia i narrativa en català i en edicions especialment fetes per a l’ensenyament), a partir de la qual l’alumnat analitzarà, investigarà i coneixerà d’una manera diferent, visual i complementaria la violència masclista i els greuges del patriarcat contra les dones. Els alumnes participaran tant en la lectura com en la comprensió de les característiques i recursos de la literatura feminista i especialment la que denuncia la violència de gènere.
Les activitats són diverses i combinen tant els exercicis orals i escrits com els participatius o individuals per tal de comprovar el grau d’autonomia de l’alumnat i la seva capacitat per treballar en grup. Així doncs, atès el caràcter interdisciplinari que ofereix la obra, els continguts es poden treballar de forma interrelacionada entre les diferents assignatures i àrees aconseguint així un aprenentatge global i integrador. Per tant, la guia també pot funcionar com un projecte de recerca i descoberta realitzat pel propi alumnat a partir de la proposta transversal d’activitats que fa la guia sobre la violència masclista, afavorint a més els principals reptes de l’educació que és el desenvolupament d’actituds bàsiques per a una convivència adequada en societat.
El dossier el constitueixen dos blocs diferenciats: d’una banda, la guia didàctica, orientada al professorat i, de l’altra, el quadern per a l’alumnat, en el qual es recopilen les activitats proposades.
En aquesta guia, orientada al professorat, trobareu:
• Una aproximació a la violència de gènere. Aprendrem a observar si en el nostre entorn hi perviuen la discriminació per raó de sexe i els prejudicis.
• Una introducció sobre la literatura feminista, per delimitar els matisos que suposen les definicions d’aquesta literatura. Presenta propostes que pretenen desvetllar en l’alumnat un interès pel feminisme semblant al de la protagonista d’aquesta obra.
• Una presentació del llibre i l’autor i una breu indicació dels principals aspectes literaris de l’obra, presenta propostes amb un fil conductor molt concret: comprendre els sentiments i les experiències d’una noia víctima de violència masclista.
• El cos de la guia pròpiament dita, amb les activitats de comprensió lectora i els exercicis per fer abans, durant i després de la lectura. En aquesta darrera part hi ha les activitats relacionades amb les àrees no lingüístiques, que se centraran especialment en els aspectes socials, atès que aquesta és una de les claus de la literatura feminista; i activitats per compartir la lectura.
• La bibliografia consultada.
• I finalment, el solucionari de les activitats.
El dossier de l’alumne s’estructura de la manera següent:
• Abans de llegir. L’apartat té l’objectiu de familiaritzar el lector amb el llibre que té a les mans. Es tracta d’analitzar la informació que ens proporcionen les parts externes: el títol, la portada, la contraportada… També pretén buscar connexions amb possibles coneixements previs del lector sobre l’autor, el gènere i la temàtica. I, finalment, esperonar la curiositat i motivar la lectura, despertant la capacitat de recerca i millorant el procés lecto-escriptor.
• Tot llegint. Conté activitats per facilitar la interpretació del text. Es proposen preguntes centrades en aspectes diferents de la obra. Les activitats estan organitzades per capítols a fi de facilitar al professorat de marcar el ritme de lectura que cregui oportú.
• Després de llegir. Les activitats que hi apareixen estimulen la reflexió compartida sobre la forma i el contingut dels relats escollits. També es fan connexions amb àrees no lingüístiques i es donen pautes per al debat i la posada en comú de les vivències i impressions individuals provocades per la lectura.
Al llarg del dossier es pretén potenciar la interacció entorn de la lectura. Per això, encara que no sempre s’especifiqui, moltes de les activitats es poden fer oralment.
El nombre d’activitats proposades és elevat, i la seva tipologia és molt diversa, amb la intenció que cada professor o professora pugui triar les que consideri més adequades.
Esperem que aquesta guia ajudi els alumnes a aprofundir en tots els aspectes del llibre, a elaborar-ne la seva pròpia interpretació i a compartir-la amb els companys.

Anuncis